Guanyu Hu (Chair) University of Missouri Columbia

Jonathan Bradley Florida State University

Yuanyuan Guo Biogen Inc

Qiwei Li University of Texas Dallas

Zilin Li IUPUI

Feng Liang UIUC

Lynn Lin Duke University

Zhihua Ma Shenzhen University

Debdeep Pati Texas A&M University

Qian Qin University of Minnesota Twin City

Huiyan Sang Texas A&M University

Weining Shen University of California Irvine

Yanxun Xu Johns Hopkins University

Hou-Cheng Yang FDA

Lingxiao Zhao Peking University

Weixuan Zhu Xiamen University